Privacyverklaring

Privacyverklaring van PixelJoy

PixelJoy, gevestigd aan Spaarndamseweg 238-0408 in Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://pixeljoy.nl
Spaarndamseweg 238-0408
2021KA Haarlem
+31 (0)6 505 204 12

Dylan Hopman is de Functionaris Gegevensbescherming van PixelJoy hij is te bereiken via info@pixeljoy.nl

Welke gegevens verwerken wij van u?
PixelJoy verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten, producten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 1. Als wij via de webshop, de mail, post of anderszins uw gegevens ontvangen, verwerken wij de volgende gegevens van u:
  1. Voor- en achternaam
  2. Geboortedatum
  3. Adresgegevens
  4. Telefoonnummer
  5. E-mailadres
  6. IP-adres
  7. Gegevens over jouw activiteiten op onze website
  8. Bankgegevens
 2. Contactgeschiedenis
  1. Wij verwerken gegevens over het contact dat u met ons had:
  2. Waarover ging het contact (aankoop in webshop of vraag).
  3. Wanneer was het contact en met wie.
  4. Hoe (via post, onze webshop, e-mail, in de winkel zelf)

We gebruiken deze contactgegevens om onze dienstverlening te verbeteren.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@pixeljoy.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
PixelJoy verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Uitvoeren overeenkomst
  Met uw persoonsgegevens kunnen we bijvoorbeeld:
  – Het afhandelen van uw betaling;
  – Verzenden van verjaardagskaarten;
  – Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
  – U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
  – U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  – PixelJoy analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
  – Om goederen en diensten bij u af te leveren
 2. Risico’s verkleinen
  We zijn medeverantwoordelijk voor de veiligheid van u, van ons en van onze klanten. Onze maatregelen bestaan onder meer uit:
 3. Wet- en regelgeving
  PixelJoy handelt conform de van toepassing zijnde wet- en regelgeving zoals over privacy:

  1. Zorgen voor een goede beveiliging. Denk aan gebruikersnamen, wachtwoorden en controle-vragen.
  2. En we investeren in middelen die u en ons beschermen tegen allerlei vormen van criminaliteit.
  3. Intern kwaliteitsonderzoek naar mogelijke problemen en risico’s en toetsen of wetgeving goed is ingevoerd.
 4. Wet- en regelgeving
  PixelJoy handelt conform de van toepassing zijnde wet- en regelgeving zoals over privacy:

  1. Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) (vanaf 25 mei 2018)
  2. Telecommunicatiewet (wordt e-privacyverordening)

Geautomatiseerde besluitvorming
PixelJoy neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van PixelJoy) tussen zit. PixelJoy gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
– WordPress, als CMS van de website
– WooCommerce, voor de E-commerce omgeving
– Google Analytics, als data-tool voor verkeer en website-bezoeken
– Google AdWords, als data-tool voor verkeer en website-bezoeken

Hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens
Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens.

 1. Beveiliging
  We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk daarbij aan maatregelen om onze website- en IT-systemen veilig te gebruiken en misbruik te voorkomen. Maar ook aan beveiliging van ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen, informatiebeveiligingsbeleid en training van onze medewerkers.
 2. Geheimhouding
  Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. We gaan zorgvuldig om met gegevens die u ons toevertrouwt. En alleen geautoriseerd personeel mag uw gegevens inzien en verwerken.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
PixelJoy bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens > Onbepaalde tijd > In onze databases (MoneyBird)
Geboortedatum > Onbepaalde tijd > In onze databases (MoneyBird)
Adres > Onbepaalde tijd >In onze databases (MoneyBird)
Telefoonnummer > Onbepaalde tijd >In onze databases (MoneyBird)
E-mailadres > Onbepaalde tijd >In onze databases (MoneyBird)

Delen van persoonsgegevens met derden
PixelJoy verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij wij hiervoor toestemming hebben van u, of als dit op grond van de wet is toegestaan of noodzakelijk is of in geval van fraude.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
PixelJoy gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies, van Google Analytics, Google AdWords en Facebook Pixel, die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door PixelJoy en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@pixeljoy.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. PixelJoy wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

E-mail en Social Media

 1. Social Media
  U kunt ervoor kiezen om met ons te chatten, contact op te nemen via onze social mediapagina’s zoals Facebook, LinkedIn en Twitter of via WhatsApp. Als u ons benadert via één van deze kanalen, bewaren wij deze gegevens in een beveiligde omgeving. Om te kunnen reageren op persoonlijke vragen in uw social mediabericht vragen wij in een persoonlijk bericht (direct message of e-mail) om uw gegevens met ons te delen. Wij kunnen dan controleren of we met de juiste persoon in gesprek zijn.
 2. Op de gegevens die wij van u krijgen via deze platforms is deze privacyverklaring van toepassing. Het gebruik van social media zelf is uw eigen verantwoordelijkheid. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op hoe social mediaplatforms omgaan met de door u verstrekte data. We wijzen u erop dat veel social mediaplatforms buiten de Europese Unie zijn gevestigd en gegevens opslaan buiten de Europese Unie. De privacywetgeving van de Europese Unie geldt dan meestal niet. We raden u aan om de privacyverklaring van deze social mediakanalen goed door te nemen.

Aanpassing van de privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Dit kunnen wij doen bij nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld als er iets verandert in onze bedrijfsactiviteiten of in de wet of in de rechtspraak. Wij raden u daarom aan deze privacyverklaring regelmatig opnieuw te bekijken bij een bezoek aan onze webshop. Deze tekst is voor het laatst aangepast op 23 mei 2018. 

Heeft u vragen?
Heeft u vragen over deze privacyverklaring? Dan kunt u contact opnemen met PixelJoy per e-mail of per brief:
info@pixeljoy.nl
PixelJoy
T.a.v. Privacyverklaring
Spaarndamseweg 238-0408
2021KA Haarlem
+31 (0)6 505 204 12

Start typing and press Enter to search